24 Gaam Mahajan Pramukh

Bhachau and
Bhachau - Navagam (Dayapar)
Visa Oswal Mahajan
Aadhoi
Visa Oswal Mahajan
Manfara
Visa Oswal Mahajan
Samakhiyari
Visa Oswal Mahajan
Bharudiya
Visa Oswal Mahajan
Nutan Trambo
Visa Oswal Mahajan
Trambo
Visa Oswal Mahajan
Kakarva
Visa Oswal Mahajan
Thoriyari
Visa Oswal Mahajan
Sikra
Visa Oswal Mahajan
Piparala
Visa Oswal Mahajan