History Of Kutch

Old Coins Of Kutch

Villages of Kutch

Mota Asambiya Bhojay Bidada Devpur Gadhsisa
Nana Asambiya Nana Bhadiya Chhasra Deshalpar Gelda
Bada Bharapar Changdai Dumra Godhra
Bagda Bambhdai Chiyasar Dorne Gundala
Baroi Bhishra Chunadi Durgapur (Navavas) Halapar
Beraja Bhorara Depa Faradi Hamla Manjal
Bayth Bhujpur Dedhia Gajod Kapaya
Karagoga Koday Makda Naranpar Pragpar
Moti Khakhar Kundrodi Mokha Navinal Pratappar
Nani Khakhar Lathedi Mundra Naredi Pundi
Kharua Lakhapur Manjalreladiya Nana Ratadiya Ramaniya
Kokaliya Layja Mapar Mota Ratadiya Raydhanjar
Kotda Roha Luni Mothara Nagrecha Ratadia (Ganesh)
Kotdi Mahadevpuri Merau Nagalpur Patri Rayan
Sabhrai Sherdi Tunda Undoth Vandh
Samagoga Talwana Tragadi -Sambhavpur Vadala Varandi Moti
Sanosara Toda Tumbadi Vanki Vindh
Vinjhan